ข่าวประชาสัมพันธ์

ประธานสภาคณาจารย์ฯ ประธานส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ตัวแทนสภาคณาจารย์ เข้าเยี่ยมบ้านผู้ยากไร้ นักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ ชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในวันที่ 17 ตุลาคม 2560

วันที่ 17 ตุลาคม 2560

ประธานสภาคณาจารย์ฯ ประธานส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ตัวแทนสภาคณาจารย์

เข้าเยี่ยมบ้านผู้ยากไร้ นักศึกษา คณะวิทยาการจัดการปี 3

โดยนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

เข้าร่วมการก่อสร้าง เพื่อส่งมอบบ้านหลังแรกที่แล้วเสร็จ ทั้งเตรียมมอบทุนการศึกษาให่แก่นักศึกษาคนดังกล่าว

แชร์ข่าวนี้