Monthly Archives - ตุลาคม 2017

ประธานสภาคณาจารย์ฯ ประธานส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ตัวแทนสภาคณาจารย์ เข้าเยี่ยมบ้านผู้ยากไร้ นักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ ชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในวันที่ 17 ตุลาคม 2560

วันที่ 17 ตุลาคม 2560
ประธานสภาคณาจารย์ฯ ประธานส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ตัวแทนสภาคณาจารย์
เข้าเยี่ยมบ้านผู้ยากไร้ นักศึกษา คณะวิทยาการจัดการปี 3
โดยนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
เข้าร่วมการก่อสร้าง เพื่อส่งมอบบ้านหลังแรกที่แล้วเสร็จ ทั้งเตรียมมอบทุนการศึกษาให่แก่นักศึกษาคนดังกล่าว