ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์

มุ่งพัฒนาสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็น ศูนย์กลางการเรียนรู้ เชื่อมโยงเครือข่ายท้องถิ่น ให้บริการ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อตอบสนอง พันธกิจของมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ

พันธกิจ

  • จัดหาและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้เป็น ศูนย์กลางการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมี ศักยภาพและประสิทธิภาพ
  • พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ของมหาวิทยาลัยให้มีศักยภาพสามารถรองรับภารกิจ ของมหาวิทยาลัย
  • ส่งเสริมและพัฒนาสู่การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ และพัฒนาแนวทางการจัดการความรู้เพื่อการเรียนรู้ด้วย ตนเองตลอดชีวิต

ประเด็นยุทธศาสตร์

  • ยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดหาและพัฒนาระบบสารสนเทศในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ อย่างมีศักยภาพและประสิทธิภาพ
  • ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยให้มีศักยภาพสามารถรองรับภารกิจ ของมหาวิทยาลัยทั้งด้านบริหาร การเรียนการสอนการวิจัย และการบริการวิชาการแก่สังคม
  • ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมและพัฒนาสู่การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้และพัฒนาแนวทางการจัดการความรู้เพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองตลอดชีวิต