ประวัติความเป็นมา

ความเป็นมาของ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เดิมชื่อ หอสมุดวิทยาลัยครูบุรีรัมย์ ตั้งขึ้นพร้อมกับวิทยาลัยครูบุรีรัมย์เมื่อ พ.ศ. 2514  โดยหอสมุดครั้งแรกตั้งอยู่ที่ชั้น  1 อาคารสำนักงานอธิการบดี (อาคาร 1)  มีฐานะเป็นฝ่ายหอสมุด

ปี พ.ศ. 2518 ได้ย้ายมาอยู่ที่อาคารหอสมุดที่สร้างขึ้นใหม่ เป็นอาคารเอกเทศ 2 ชั้น เป็นอาคารเฉพาะหอสมุด ซึ่งในปัจจุบันใช้เป็นอาคารศูนย์คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต


ปี พ.ศ. 2535 วิทยาลัยครูทุกแห่งได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานนามว่า “สถาบันราชภัฏ” หอสมุดจึงเปลี่ยนชื่อเป็น “หอสมุดสถาบันราชภัฏบุรีรัมย์”


ปี พ.ศ.2538 หอสมุดสถาบันราชภัฏบุรีรัมย์ได้ปรับฐานะการบริหารเป็น “สำนักวิทยบริการ”


ปี.พ.ศ. 2540-2541 ได้รับงบประมาณแผ่นดิน จำนวน 35,520,000 บาท สร้างอาคารสำนักวิทยบริการหลังใหม่ ลักษณะเป็นอาคาร 6 ชั้น พื้นที่ใช้สอย 6,629 ตารางเมตร โดยเริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2540 ดำเนินการ ก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์ในเดือนตุลาคม 2542 และเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2545 สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ประทานนามอาคารหอสมุดสถาบันราชภัฏทั้ง 35 แห่ง ว่า “อาคารบรรณราชนครินทร์” จึงเป็นชื่อของอาคารหลังนี้มาจนกระทั่งปัจจุบัน


ในปี พ.ศ.2540 ปีเดียวกันกับการสร้าง อาคารบรรณราชนครินทร์  ศูนย์คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต ได้เริ่มวางระบบ และเปิดให้บริการทางด้านระบบคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต โดยในระยะแรกเปิดให้บริการเฉพาะคอมพิวเตอร์ก่อน จากนั้นจึงมีการเชื่อมต่อกับระบบอินเทอร์เน็ต ซึ่งเชื่อมต่อกับเครือข่ายของ NECTECใช้ความเร็วในการเชื่อมต่อ 128 Kbps. ผ่านการสื่อสาร แห่งประเทศไทย